Provedeni EU projekti

Energetska učinkovitost i klimatske promjene

Projekt NABI usmjeren je na razvoj edukativnih materijala koji će obuhvatiti inovativna rješenja, a koja doprinose prilagodbi klimatskim promjenama u urbanim sredinama. Projektom će se doprinijeti povećanju razumijevanja i prihvaćanju alternativnih mogućnosti upravljanja zelenim površinama, a koje će se temeljiti na prirodnim rješenjima poput uspostave kišnih vrtova kao jedne od mogućnosti u domeni upravljanja oborinskim vodama što je ujedno i ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

https://strukturnifondovi.hr/

Projekt Coworking centar Pula provodio se u sklopu ITU mehanizma za urbano područje Pula od studenog 2021. do studenog 2023. godine u suradnji Istarske razvojne agencije kao nositelja te Grada Pule kao partnera. Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula i šire. Projekt obuhvaća rekonstrukciju ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt „MIMOSA“ strateški je projekt u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, a ujedno predstavlja i nastavak na aktivnosti projekta u koji je IDA uključena kao partner. Glavni cilj projekta je povećanje multimodalnosti i poboljšanje dostupnosti usluga, smanjenje emisija CO2 te doprinos održivoj mobilnosti putnika u programskom području. IDA će u sklopu projekta provesti dvije pilot aktivnosti: uspostava pametne ... Pročitaj više...

Istraživanje i razvoj

Projekt QNeST PLUS odobren je za financiranje u sklopu 4. ograničenog javnog poziva programa Interregg ADRION te mu je glavni cilj kapitalizacija rezultata projekta QNEST provedenog u sklopu prethodnog javnog poziva. Planirane aktivnosti: - promocija rezultata projekta QNEST, s naglaskom na QNEST brend i aplikaciju te vezane rute na prekograničnom području Jadransko-jonske regije putem webinara, okruglih stolova i međunarodnih konferencija; ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

https://strukturnifondovi.hr/

UP SMART projekt ima za cilj pružanje usluga informiranja za mala i srednja poduzeća u Istarskoj županiji u različitim fazama njihovog razvoja s posebnim fokusom na poduzeća koji posluju manje od 36 mjeseci. Osim usluge informiranja, projekt također uključuje provedbu 16 besplatnih radionica na aktualne teme u domeni digitalnog gospodarstva i 11 događanja s aktualnim temama poticanja poduzetništva u svrhu ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt ICARUS bio je usmjeren na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije. U sklopu projekta provedena je analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni cilj projekta bio je razvijanjem „zelenih“ načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila. Isto ... Pročitaj više...

Plava i zelena ekonomija

Projekt je usmjeren na jačanje prekograničnih kapaciteta za umrežavanje i ulaganje u inovacije malih i srednjih poduzeća u sektoru akvakulture i ribarstva u programskom području. Posebni ciljevi projekta usmjereni su na istraživanje potreba za naprednim tehnologijama i financijskim instrumentima kod malih i srednjih poduzeća u području akvakulture i ribarstva u prekograničnom području Hrvatske i Italije te na osmišljavanje pilot aktivnosti ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost okoliša u pomorskom prijevozu promovirajući multimodalnost i eko-inovativna rješenja za pomorski i obalni prijevoz u programskom području Italije i Hrvatske. Posebni ciljevi projekta usmjereni su na analizu ruta pomorskog putničkog prometa u programskom području te potencijala za infrastrukturnu podršku, kako bi se ojačala multimodalna rješenja povezivanja u pomorskom prometu, posebno u ... Pročitaj više...

Istraživanje i razvoj

Projekt Green mind potiče razvoj ekonomske konkurentnosti i inovacija u industriji zelene i pametne mobilnosti, učvršćivanjem regionalne i transnacionalne suradnje između poduzetništva, istraživačkih tijela i javnog sektora. U kontekstu brzog tehnološkog napretka i sve restriktivnijih politika zaštite životne sredine, Green Mind aktivno sudjeluje u jačanju transnacionalne aktivnosti klastera i agencija koje pružaju podršku malim i srednjim poduzećima (MSP). Pomaže u ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Cilj i opis projekta: Mreža informacijskih centara Europe Direct jedno je od glavnih sredstava koja Europska unija koristi za informiranje europskih građana o EU-u, a osobito o pravima građana EU-a i o prioritetima EU-a (naročito o strategiji rasta Europa 2020), te za promicanje participativnog građanstva na lokalnoj i regionalnoj razini. Također, jedan od glavnih ciljeva je i promicanje participativnog građanstva ... Pročitaj više...

Energetska učinkovitost i klimatske promjene

Cilj Life SEC Adapt projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama, a u vidu odgovora naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, te predstavlja konkretan nastavak ujedno prve i najambicioznije inicijative Europske komisije usmjerene izravno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Europski strukturni investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj projekta je potaknuti gospodarski rast kako Šibensko-kninske županije, tako i cijele Jadranske Hrvatske pružanjem usluga visokokvalitetne poduzetničke infrastrukture poduzetnicima i poduzetničkim potpornim institucijama u pozitivnom poslovnom okruženju. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje stare poslovne zgrade ukupne površine od 1700m2, u kompleksu bivše tvornice TLM d.o.o. u Šibeniku, čime će se malim i srednjim poduzećima na području regije omogućiti korištenje ... Pročitaj više...

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Interreg V-B Jadransko - Jonski program ADRION

http://www.adrioninterreg.eu/

Cilj projekta je unaprijediti značajke kulturne, tradicionalne i ekološke baštine jadransko-jonskog područja kroz realizaciju transnacionalnog modela između javnih i privatnih dionika, pružatelja usluga u turizmu, obrtnika, sektorskih stručnjaka, lokalnih zajednica, institucija i kulturnih, društvenih i ekoloških udruga te kroz projekt unaprijediti proces brendiranja proizvoda, usluge i destinacije. Pročitaj više...

Plava i zelena ekonomija

Glavni cilj projekta je poboljšati mogućnost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima putem prekogranične suradnje te ojačanje sustava klastera različitih sektora na području na kojem se vodi projekt sa fokusom na „Plavi rast“ kao nastavak projekta Bluetech. U projektu će se povezati tvrtke te znanstvene institucije te će se razviti prekogranični maritimni i brodograđevni klaster. Pročitaj više...

Transport i logistika

Cilj i opis projekta: Cilj projekta je poticati efikasnost i multimodalnost te integrirani pristup u razvoju kanala u transportu roba u prekograničnom području putem razvoja zajedničkih inovativnih IT rješenja . Ciljane skupine su mala i srednja poduzeća u sferi logistike i transporta, lokalni dionici razvoja nadležni za sektor prometa i mobilnosti. Ovaj će projekt iznjedriti platformu za integrirani pristup u ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Istarska razvojna agencija nositelj je projekta, a cilj je razvoj i povećanje ponude usluga savjetodavne i stručne podrške, kao i usluga informiranja za male i srednje poduzetnike. Projektom će se osigurati učinkovita pomoć s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među malim i srednjim poduzetnicima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i ... Pročitaj više...

Energetska učinkovitost i klimatske promjene

U sklopu projekta EMPOWERING bit će provedena analizu stanja u sektoru energetike te usvajanje novog i nadogradnja postojećeg Akcijskog plana održivog korištenja energije (SEAP) za razdoblje do 2030. godine. Gradovi uključeni u projekt dobit će potporu regionalnih razvojnih i regionalnih energetskih agencija te realizirati aktivnosti koje će oblikovati energetsku viziju grada u skladu s prioritetima prihvatljivima za financiranje iz fondova ... Pročitaj više...

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Projekt "Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o." financirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te je glavni cilj bio jačanje i razvoj mreže podrške za javnopravna tijela u Istarskoj županiji, koja prijavljuju projekte za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Navedeno je ponajprije podrazumijevalo pružanje javnopravnim tijelima konkretne savjetodavne podrške ... Pročitaj više...

Istraživanje i razvoj

Projekt HIVES (High level Innovation for a Value-driven Exploitation of a joint S 3 in the Adriatic area) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Glavni je cilj projekta bila je kapitalizacija stečenih iskustava iz već provedenih projekata u sklopu predmetnog programa kroz razmjenu i usklađivanje relevantnih podataka vezanih na ... Pročitaj više...

Plava i zelena ekonomija

Projekt BLUETECH (Bluetech Adrion Cluster) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., ciljanog natječaja vezanog za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) strategiju, kao nastavak prethodno uspješno provedenih projekata Cluster Club i SMART INNO. Glavni je cilj projekta bio je doprinijeti razvoju zelenih tehnologija u brodogradnji kroz promociju razvoja makroregionalnog klastera u ovom specifičnom sektoru, čime se jačala konkurentnost tvrtki u ... Pročitaj više...

Popularizacija znanosti i inovacija

Projekt SMART INNO (Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni cilj bio je poboljšati i povećati inovacijski potencijal jadranskih regija kroz povezivanje institucija s obje strane Jadrana, razvoj strategija pametnih specijalizacija te osnivanje jadranske prekogranične mreže poslovnih anđela. Najznačajniji specifični cilj ... Pročitaj više...

Društveno poduzetništvo

Projekt SLOHRA SOCIONET (Udruženi u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć društvenog poduzetništva), financirao se u sklopu programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj). Glavni cilj projekta bio je osnažiti prekogranični sustav društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i Sloveniji, s namjerom povećanja konkurentnosti na slovensko-hrvatskom i drugim tržištima EU. IDA među ključne postignute rezultate u Istarskoj ... Pročitaj više...

Istraživanje i razvoj

Projekt ROOFOFROCK (Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast ), financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni cilj mu je bilo jačanje kapaciteta za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa u prekograničnom području. IDA među konkretne rezultate postignute u Istarskoj županiji uz podršku vlastitog Centra za ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt NEXT (Collaborative platform to support research and technology transfer) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni cilj mu je bio kreirati efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području. Kao najvažniji rezultat IDA-e ističe se uspostavljena on-line platforma nazvana ISTRALAB, koja povezuje ... Pročitaj više...

Klasteri

Projekt METRIS PLUS (Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Cross-border Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre), financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni njegov cilj bio je poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja, putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru. Specifično je ... Pročitaj više...

Istraživanje i razvoj

Projekt METRIS PLUS (Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Cross-border Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre), financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni njegov cilj bio je poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja, putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru. Specifično je ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt CLUSTER CLUB (Adriatic Economic Cluster Club ) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni njegov cilj bio je poboljšati mogućnost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima putem prekogranične suradnje i istraživanja tržišta te ojačati sustav klastera različitih sektora u prekograničnom području. Najkonkretniji rezultat aktivnosti koje je IDA u sklopu projekta provela na području Istarske ... Pročitaj više...

Energetska učinkovitost i klimatske promjene

Projekt krajem prosinca 2009. odobren je za sufinanciranje u okviru . Implementacija projekta započela je 1. svibnja 2010. godine, a predviđeno vrijeme trajanja bilo je 30 mjeseci. Ukupni proračun iznosi 1.175.920,00 Eur, od čega Europska unija sufinancira 73%. Udio IDA-e u navedenom proračunu iznosi 126.448,00 Eur, od čega su 29.328,00 Eur vlastita sredstva. Nositelj projekta je SVIM Sviluppo Marche iz ... Pročitaj više...

Jačanje ljudskih resursa i zapošljavanje

Projekt „Modernizacija kurikuluma hrvatskih turističkih i ugostiteljskih strukovnih škola- Formula uspjeha” (Mode for Success - M4S), sufinanciran je iz programa Instrumenta za pretpristupnu pomoć- IPA, komponente IV- Razvoj ljudskih resursa. Za provedbu projekta Mode for Success - M4S Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula dodijeljeno 218.861,80 EUR od čega 199.361,21 EUR predstavljaju bespovratna sredstva iz IPA-e IV. Komponente - ... Pročitaj više...

Popularizacija znanosti i inovacija

Projekt Slohra e-mladi zajedno u eko inovacijama (MLADIEKOIN) sufinanciran je sredstvima Europske Unije u okviru programa IPA, komponenta II, slovensko-hrvatska prekogranična suradnja. U projektu je sudjelovalo šest razvojnih agencija iz Slovenije i Hrvatske, a nositelj predmetnog projekta bio je razvojni centar Novo Mesto iz Novog Mesta. Projekt je započeo s provedbom u travnju 2011. godine, a bio je namijenjen učenicima ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (INTERINO) sufinanciran je sredstvima Europske Unije u okviru programa IPA, komponenta II, slovensko-hrvatska prekogranična suradnja. U projektu je sudjelovalo osam institucija iz Slovenije i Hrvatske, a nositelj predmetnog projekta bio je UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. Projekt je započeo s provedbom u travnju 2011. godine, a bio je namijenjen potencijalnim ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt Promicanje globalne konkurentnosti poduzetnika početnika (SLOHRA GLOBALNET) sufinanciran je sredstvima Europske Unije u okviru programa IPA, komponenta II, slovensko-hrvatska prekogranična suradnja. U projektu sudjeluje sedam razvojnih agencija iz Slovenije i Hrvatske, a nositelj predmetnog projekta je regionalna razvojna agencija Porin iz Rijeke. Projekt je započeo s provedbom u travnju 2011. godine, a namijenjen je poduzetnicima koji posluju do 5 ... Pročitaj više...

Jačanje ljudskih resursa i zapošljavanje

Projekt Regional Stakeholders` Network, ReSNet odobren je za financiranje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć-IPA, komponente IV. Razvoj ljudskih resursa na natječaju Lokalna partnerstva za zapošljavanje- faza 3. Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a partneri su HRAST- razvojna agencija Vukovarsko-Srijemske županije, Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Pula, Hrvatska obrtnička komora- Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje- područne ... Pročitaj više...

Istraživanje i razvoj

Implementacija MET.R.IS.-a započela je 30. rujna 2008. godine, potpisivanjem ugovora o sufinanciranju provedbe projekta u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo financiranog iz fonda PHARE 2006. Ugovor je potpisan između Istarske razvojne agencije koja je nositelj projekta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj. MET.R.IS. je na rang listi ... Pročitaj više...

Jačanje ljudskih resursa i zapošljavanje

Projekt odobren je za financiranje iz sredstava programa PHARE 2005- Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti društveno isključenje. Opći cilj projekta je promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva na tržištu rada. Specifični cilj projekta je kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar organizacija na lokalnom nivou ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt , 11. ožujka 2009. odobren je za financiranje u okviru Programa South East Europe - SEE. Nositelj projekta je Sviluppo Marche SpA, ukupna vrijednost 2.423.529,42 Eur, a predviđeno trajanje 36 mjeseci. Provedbe projekta započela je u rujnu 2009. godine. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., zajedno sa Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., partner je u navedenom projektu. Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt "Integration among Local Development Agencies to promote territories and SMEs systems in Adriatic Cross Border Regions - AsviLoc " realizira se u sklopu programa Interreg III A. Projekt je usmjeren na potenciranje razvoja te ekonomsku i socijalnu obnovu priobalnih Jadranskih područja kroz jačanje suradnje MSP-a. Navedeno će se realizirati kroz promociju i integraciju regionalnih razvojnih agencija kao poveznica i ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt SLOHRA ZONET obuhvaća umrežavanje poslovnih zona na području Hrvatske i Slovenije. Glavni ciljevi projekta su poboljšanje procesa pristupa informacijama i poboljšanje širenja informacija u prekograničnom slovensko-hrvatskom poduzetničkom području; zatim poboljšanje suradnje poduzetničkih zona i uspostava partnerske razvojne mreže; poboljšanje uvjeta za formiranje novih malih i srednjih poduzeća u prekograničnom području; podizanje svijesti malih i srednjih poduzeća o prekograničnim poslovnim ... Pročitaj više...

Istraživanje i razvoj

Projekt (Coordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation) namijenjen je primarnom sektoru i usmjeren je na analizu i unapređenje regionalnih politika s ciljem poticanja ulaganja u istraživanja i inovacije. Finalni cilj projekta poboljšanje je regionalnih politika i procesa upravljanja u cilju poticanja veće učinkovitosti intervencija i svrhom povećanja ulaganja u istraživanja i razvoj tehnologije kroz sustavno vrednovanje, razmjenu znanja ... Pročitaj više...

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Projekt REDECON usmjeren je na razvoj i implementaciju inovativnog alata - stvaranje baze podataka i Geografskog informacijskog sustava - GIS, namijenjenog podršci regionalnim razvojnim strategijama i prostornom planiranju. Pograničnim regijama Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske navedeni projekt omogućit će da se učinkovitije nose s procesima ekonomskog i prostornog razvoja. Projekt REDECON realizirat će se u sklopu programa INTERREG III ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

SLO-HR-RA je projekt Susjedskog programa Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004.-2006. realiziran u okviru poticanja Zajednice INTERREG IIIA. Projekt je bio usmjeren na jačanje prekogranične suradnje i uravnoteženog razvoja prekograničnih područja. Uz Istarsku razvojnu agenciju (IDA) d.o.o., u projektu su sudjelovale tri slovenske i dvije hrvatske razvojne agencije. Nositelji projekta bili su RRA Notranjsko-Kraške regije i PORIN d.o.o. Rijeka. Zadaća projekta SLO-HR-RA prije svega ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt Integrirane akcije za prekograničnu promociju hrvatskog sektora malog i srednjeg poduzetništva i ekonomsku integraciju s pograničnim regijama u Sloveniji i Italiji (PRO.SME), bio je usmjeren na promociju malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji te stvaranje pogodnih uvjeta za jačanje prekogranične suradnje i privlačenje stranih ulaganja. Projekt je bio usmjeren na djelovanje poduzetničkog inkubatora kao oblika podrške start-up poduzetničkim ... Pročitaj više...

Plava i zelena ekonomija

Projekt "Connect" u uskoj je korelaciji s projektom "Fish.log". Glavni cilj projekta bila je promocija je razvoja sektora malog i srednjeg poduzetništva na Jadranu te umrežavanje veletržnica ribe u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji u elektronski sustav europskih veletržnica. Aktivnosti IDA-e u projektu "Connect" obuhvaćale su teritorijalnu i socio-ekonomsku promociju, usluge podrške malom i srednjem poduzetništvu putem edukacije i informiranja (promotivni ... Pročitaj više...

Plava i zelena ekonomija

Glavni cilj projekta "Fish.log" bila je izgradnja prvih dviju veletržnica ribe u Hrvatskoj - u Poreču i Rijeci te izgradnja i obnova potrebne logističke infrastrukture koju koriste mali i srednji poduzetnici ribarskog sektora na području Istarske i Primorsko-goranske županije. Zajednička konvencija među partnerima o pokretanju projekta "Fish.log" potpisana je 1. veljače 2004. godine u Riminiju, a njome su se partneri ... Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Glavni cilj projekta LO.DE. je podrška malim i srednjim poduzećima u području prekogranične poslovne suradnje, s ciljem razvoja i jačanja „umrežavanja“ između talijanskih i jugoistočnih europskih regija, te razmjena znanja i iskustava vezana uz mjere podrške malim i srednjim poduzećima, stvaranje lokalnih razvojnih točaka s ulogom informiranja start-up poduzetnika i prekogranična povezanost i promocija malih i srednjih poduzeća. Pročitaj više...

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Cilj ovog projekta bio je stvoriti poticajno okruženje za razvoj sektora MSP-a i gospodarskog razvoja općenito, kroz transnacionalnu suradnju jadranskih regija. Aktivnosti projekta uključivale su analizu trenutne gospodarske situacije kako bi se definirali razvojni potencijali sektora malih i srednjih poduzeća u povezanom području. Opći ciljevi projekta: 1. Poticanje suradnje između malih i srednjih poduzeća u prekograničnoj jadranskoj regiji 2. Izrada ... Pročitaj više...

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva

Projekt "GO NETWORK" , čiji je nositelj bila regija Veneto, okupljao je garancijske organizacije u CADSES regiji, te bio usmjeren na stvaranje mreža garancijskih organizacija. Projekt je pokrenut s namjerom poboljšanja pristupa poduzeća financijskim i bankovnim uslugama i s ciljem pronalaska inovativnih financijskih instrumenata za podršku malom i srednjem poduzetništvu (MSP). GO NETWORK bio je usredotočen na Credit Guarantee Organizations ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt promovirala je talijanska regija Marche u sklopu Interreg III-B / CADSES programa 2000.-2006. godine. Projekt je bio usmjeren na racionalizaciju logistike i usluga transporta u industrijskim klasterima, integrirajući ponudu transportnih usluga sa ICT rješenjima. Jedan od najvažnijih čimbenika ekonomskog razvoja i industrijskog obujma na današnjem globalnom tržištu je logistika. Ona je strateški instrument koji garantira pozitivni razvoj u svakom ... Pročitaj više...

Projekt "Implementacija Europske povelje za mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj" odvijao se u Istarskoj županiji od veljače 2005. godine. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. bila je zadužena za operativnu provedbu projekta. Projekt je promoviran od strane regije Friuli Venezia Giulia, a za realizaciju je bio zadužen i to kroz suradnju sa regijom Veneto i Unioncamere Veneto. Partneri projekta ... Pročitaj više...

Projekt CLASS 4.0 je odobren za financiranje u sklopu poziva za kapitalizaciju rezultata prethodnih projekata Programa Interreg Italija – Hrvatska. Cilj projekta je poboljšati okvirne uvjete za prekogranične inovacije u području plave ekonomije maksimiziranjem i poboljšanjem iskustava i rezultata dobivenih provedbom prethodnih projekata financiranih u okviru iste prioritetne osi kao što su INVESTINFISH, BEAT, BLUE KEP. Fokus projekta, čija provedba ... Pročitaj više...