ROOFOFROCK

Istraživanje i razvoj

Projekt ROOFOFROCK (Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast ), financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni cilj mu je bilo jačanje kapaciteta za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa u prekograničnom  području. IDA među konkretne rezultate postignute u Istarskoj županiji uz podršku vlastitog Centra za istraživanje materijala METRIS broji promociju održivog korištenja vapnenca u građevinskim  i kulturnim aktivnostima, njegova lokalnu petrografsku karakterizaciju te identifikaciju primjera dobre prakse korištenja tog resursa i postojećih upotrebljivih kamenoloma za rekonstrukciju i restauraciju. Ostvareni rezultati predstavljeni su široj javnosti, konzervatorima, poduzećima te arhitektima u vidu poboljšanja aktivnosti prostornog planiranja.
Ukupna vrijednost projekta bila je 2.278.133,31 EUR, od čega je IDA-i bilo namijenjeno 141.060,42 EUR, pri čemu se iz EU izvora sufinanciralo 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
Vodeći partner projekta bio je Geološki zavod Slovenije (Slovenija), a preostali partneri uz IDA-u: DUNEA – Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije (Hrvatska), Sveučilište na Primorskem - Znanstveno-istraživački centar Koper-Institut za baštinu Mediterana (Slovenija), Javni zavod park Škocjanske jame (Slovenija), Općina Dolina (Slovenija), Sveučilište u Trstu (Italija), ZADRA - Razvojna agencija Zadarske županije (Hrvatska), Javna ustanova RERA SD za razvoj i koordinaciju Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska), HERAG - Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije (BiH).
Razdoblje provedbe: 36 mjeseci (10/2012.-10/2015.).