Županijska razvojna strategija IŽ do 2020. godine i sustav upravljanja regionalnim razvojem

Županijska razvojna strategija (ŽRS) je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske određuju strateški ciljevi i prioriteti razvoja Istarske županije, uzimajući u obzir prije svega načelo partnerstva te konsenzusa svih relevantnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o razvojnim potrebama županije. 
Prvi strateški dokument razvoja Istarske županije (Regionalni operativni program Istarske županije – ROP)  izrađen je za razdoblje od 2006. do 2010. godine pri čemu je IDA imala ulogu koordinatora izrade, te je isti usvojen od strane Skupštine Istarske županije u rujnu 2006. godine.  Slijedila je izrada Županijske razvojne strategije IŽ za razdoblje od 2011. do 2013. godine, koju je isto tako koordinirala IDA.

ŽRS do 2020. godine, krovni aktualni strateški dokument razvoja Istarske županije, usvojen je dana 26. ožujka 2018. godine od strane županijske Skupštine uz koordinaciju izrade IDA-e.
ŽRS IŽ do 2020. godine  postavlja 4 osnovna cilja, 15 prioriteta i 57 mjera: 
4 su glavna cilja: povećanje gospodarske konkurentnosti; razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života; jačanje infrastrukture, zaštita okoliša i održivo upravljanje prostorom i resursima; razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identiteta.

Novosti u sustavu upravljanja regionalnim razvojem i planirane aktivnosti tijekom 2019. godine

U prosincu 2017. godine  donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, koji je posljedično podrazumijevao izmjene u sustavu i načinu upravljanja regionalnim razvojem na način da se od županija zahtijevalo prilagodba/unificiranje u smislu pravne forme regionalnih koordinatora razvoja. 
Sukladno čl. 3 Zakona o regionalnom razvoju (ZORR) Republike Hrvatske, na snazi od 13.12.2017. godine, regionalni koordinator razvoja svake županije mora biti oformljen kao javna ustanova koja obavlja poslove od javnog interesa osnovana s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.
Slijedom navedenog Istarska županija osnovala je u svibnju 2018. godine novu javnu ustanovu naziva „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, koja je sukladno ZORR-u dužna je obavljati poslove upravljanja regionalni razvojem koji spadaju u javne ovlasti.

Nova javna ustanova je u procesu akreditacije, te će obzirom na dugogodišnje iskustvo IDA-e u upravljanju regionalnim razvojem i strateškom planiranju, tijekom 2019. godine jačati suradnja kao i prijenos znanja i iskustva, kako bi se osigurala kvaliteta i kontinuitet u provedbi razvojnih planova i programa Istarske županije.

Kontakt osobe: