MISIJA

MISIJA

Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije.

VIZIJA

VIZIJA

IDA je dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija orijentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda.

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. osnovana je 14.12.1999. godine kao prva regionalna razvojna agencija u Republici Hrvatskoj te kao ključno operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije.
Osnivači IDA-e su Istarska županija i svih 10 istarskih gradova: BujeBuzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan.

Rezimirajući dosadašnje projektne uspjehe, IDA je od svog osnivanja provela 47 EU projekta ukupne vrijednosti 470 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno 50 milijuna kuna.
Trenutno je 15 aktualnih projekata u provedbi, ukupne vrijednosti 155 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno ukupno 13 milijuna kuna. U fazi kandidature trenutno je više projekata u sklopu raznih programa međunarodne suradnje te je u aktivnoj pripremi i značajan strateški projekt COWORKING Pula koji će se financirati u sklopu ITU mehanizma urbanog područja Pula.

Razvojne aktivnosti IDA-e razvijale su se gradualno kroz godine sukladno potrebama poduzetnika na terenu te su usmjerene danas na:

 • pružanje financijske podrške putem ciljano razvijenih kreditnih linija i jamstvenog fonda
 • razvoj poduzetničke infrastrukture:
  • COWORKING centar Pula
  • Poduzetnički inkubator „IZAZOV“ i Tehnološki inkubator Pula
  • Mreža poduzetničkih inkubatora i coworking prostora Istarske županije
  • Poduzetničke zone i klasteri
 • privlačenje i promociju investicija
 • pripremu i provedbu EU projekata
 • provedbu edukacija za privatni i javni sektor
 • strateško planiranje kao temelj razvoja:
  • pripremu i evaluaciju razvojnih strategija
  • brendiranje Istarske županije putem oznake IQ (Istrian Quality – Istarska kvaliteta)
 • ulaganje u istraživanje, inovacije i razvoj putem osnovanog  Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, IstraLab mreže te Centra za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije
 • informiranje i savjetovanje poduzetnika te promociju poduzetništva u javnosti.

GLAVNE DOMENE DJELOVANJA

Poduzetništvo

Poduzetništvo

Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije.

EU Projekti

EU Projekti

EU projekti glavni su izvor financiranja razvojnih programa Istarske razvojne agencije u različitim područjima što je čini samoodrživom agencijom.

Edukacije

Edukacije

Počevši od 2002. godine IDA se sustavno bavi razvojem ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru putem provedbe raznih obrazovnih programa i projekata.

Strateško planiranje

Strateško planiranje

Pametno strateško planiranje je temelj održivog društveno-gospodarskog razvoja Istarske županije te poluga bržeg rasta i razvoja.

Istraživanje, inovacije i razvoj

Istraživanje, inovacije i razvoj

U strateškoj i financijskoj perspektivi Europske unije do 2020. godine, istraživanje, razvoj i inovacije predstavljaju jedan od glavnih prioriteta u cilju postizanja pametnog, održivog i uključivog rasta.

Ostale informacije