Poduzetnik - ISTRA 2016

Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa kreditiranja poduzetnika “ Poduzetnik – ISTRA 2016“, stvoreni su uvjeti za  osiguranje povoljnih  kredita poduzetnicima.  Nova kreditna  linija  realizirati će se s poslovnim bankama:

  • Istarska kreditna banka Umag d.d. Umag
  • PBZ banka d.d. Zagreb

Korisnici kredita prema ovom Programu mogu biti poduzetnici, koji su registrirani u RH, u većinskom privatnom vlasništvu, a namjeravaju ulagati na području Istarske županije bez obzira na sjedište ili prebivalište, i to:

- aktivni obrti,

- mala i srednja trgovačka društva,

- zadruge,

- profitne ustanove,

Veličina ukupnog kreditnog fonda za Program iznosi 30.000.000,00 kuna. Kamatne stope su izrazito povoljne i iznose:

-promjenjiva, 2,40% do 2,75% (kamata se naplaćuje mjesečno u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate) – investicijski krediti

-fiksna, 2,65% do 2,85% - trajna obrtna sredstva

Svaki Korisnik kredita kojemu se isplati potpora Istarske županije temeljem ovog Programa, postaje primatelj potpore male vrijednosti za visinu subvencije kamate ;  sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13).

Oglas kreditne linije

Zahtjev za kredit

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti