Edukacije za privatni sektor

Tijekom proteklih godina mali i srednji poduzetnici s područja Istarske županije iskazali su iznimno velik interes za edukacije o temama iz svakodnevnog poduzetničkog života. Kroz dosadašnji rad IDA-e ustanovljeno je da je upravo taj segment izuzetno potreban i značajan za daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva u našoj regiji. IDA je identifikaciju potreba temeljila na rezultatima istraživanja u kojemu je 88% anketiranih poduzetnika izrazilo interes za edukacijom te 2002. godine počela kontinuirano provoditi radionice s temama iz svakodnevnog poduzetničkog života.

Glavni je cilj ovog programa omogućiti poduzetnicima i obrtnicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji te na taj način doprinesu sveopćem razvoju Istarske županije.

Obrazovni programi poduzetnika podijeljeni su u sljedeće skupine:

1. Program edukacije poduzetnika početnika: edukacija poduzetnika početnika o načinu registracije tvrtke, pisanju poslovnog plana, osnovama financijskog poslovanja, tržištu, institucijama za podršku, motivaciji i komunikaciji

2. Edukacija korisnika usluga poduzetničkog inkubatora; edukacija stanara poduzetničkog i tehnološkog inkubatora

3. Edukacija poduzetnika u fazi rasta i razvoja: Temeljem analize potreba poduzetnika utvrđuju se teme i potrebe za određenim područjima za koje poduzetnici iskažu interes (marketing, financije, EU projektiranje i sl.)

 Uloga IDA-e u radu i razvoju aktivnosti:

 • anketiranje  i praćenje potreba poduzetnika i obrtnika
 • utvrđivanje i odabir tema na temelju potreba poduzetnika i obrtnika
 • priprema i provedba ciljanih  obrazovnih programa  za poduzetnike i obrtnike: edukacija poduzetnika i obrtnika početnika,  poduzetnika i obrtnika u fazi rasta i razvoja te korisnika usluga poduzetničkih inkubatora
 • tehnička organizacija seminara i radionica, logistička podrška
 • praćenje kvalitete te evaluacija edukacija
 • informiranje javnosti i poduzetnika o edukacijskim aktivnostima
 • financijska podrška

Obrazovni programi za poduzetnike sukladni su s Županijskom razvojnom strategijom 2011.-2014. po sljedećim točkama:

 • Strateški cilj 1. Konkurentno gospodarstvo,
 • Prioritet 1.2. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva,
 • Mjera 1.2.2. Edukacija poduzetnika s ciljem podizanja konkurentnosti
 • Strateški cilj 2. Razvoj ljudskih resursa
 • Prioritet 2.3 Potpora održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radnika
 • Mjera 2.3.3. Razvoj i uspostava sustava cjeloživotnog učenja
 • Mjera 2.3.4. Stjecanje znanja o EU, razvoj kadrovskih kapaciteta za korištenje instrumenata europskih politika

Od 2011. IDA sudjeluje u implementaciji projekta Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja Ministarstva poduzetništva i obrta te je poseban fokus usmjeren na provedbu edukacija na temu uvođenje e-poslovanja u svakodnevno poslovanje. Programe obrazovanja u poduzetništvu kao jedan od ključnih segmenata djelovanja IDA-e od samih početaka financijski stimulira Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO).

 

Informacije o edukacijama

Odgovorna osoba: Ivana Kalac
Zainteresirani se mogu javiti na broj telefona: 052/381900 ili putem e-maila: ivana.kalac(at)ida.hr